1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Những thông tin chúng tôi thu thập trên website gồm:

Họ tên/địa chỉ/tiêu đề và nội dung

Mục đích thu thập thông tin này để đáp ứng và phản hồi các nhu cầu của khách hàng về sản phẩm của ASTEC cung cấp cũng như thông tin tới khách hàng những chính sách hay những thay đổi nếu có kịp thời tới khách hàng.

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin của quý Khách hàng được lưu hành trong nội bộ ASTEC để phục vụ cho việc chăm sóc và tương tác khi có nhu cầu giữa hai bên, tối ưu hóa quá trình tương tác giữa hai bên. 

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của quý khách hàng sẽ được lưu trữ trong vòng 01 năm kể từ lần trao đổi thông tin gần nhất giữa hai bên.

 

4. Khách hàng có thể cung cấp lại thông tin của mình nếu có sự thay đổi, bộ phận lưu trữ thông tin sẽ cập nhật thông tin mới của quý Khách hàng

 

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Các thông tin của Khách hàng cung cấp cho ASTEC được đảm bảo không tiết lộ dưới bất kì hình thức nào với bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Trừ trường hợp:

- ASTEC được khách hàng đồng ý tiết lộ những thông tin này; hoặc 

- Bên thứ ba mà Khách hàng ủy quyền thực hiện yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin của khách hàng; hoặc

- Theo yêu cầu pháp lý từ một cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hợp pháp.